2015 yılı staj ücretleri belli oldu

2015 yılında stajyerler ne kadar ücret alacak, meslek liselerindeki öğrenciler ne kadar staj ücreti alacaklar? Üniversiteli öğrenciler staj ücreti alabilecek mi? 2015 yılı öğrenci staj maaşları listesi..

09.07.2015 - 16:52
09.07.2015 - 16:52
2015 yılı staj ücretleri belli oldu

Stajyerlik, öğrencilerin mezun olmada önce kendi meslekleri ile alakalı iş alanlarında ön bilgi sahibi olabilmeleri adına geliştirilmiş olan bir sistemdir. Stajyer maaşları, belirli bir çalışma sonrasında stajyerlere aylık olarak verilen maaşlardır.

STAJYER ÖĞRENCİ NE KADAR  MAAŞ ALIR

İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlara okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir.

İşletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının (Temmuz 2015 için 1000.54TL.)

1.) 20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan,

2.) 20 ‘den  az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden,  aşağı ücret ödenemez.

Öğrencilere ödenecek ücretler

20 ve Üzerinde Personel Çalıştıran İşyerlerinde en az 300,16 TL

20’den Az Personel Çalıştıran İşyerlerinde en az 150,08 TL

STAJ YAPAN ÖĞRENCİYE ÜCRET ÖDENMESİ ZORUNLU 

İşletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran iş yerlerinde yüzde 15’inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan aşağı ücret ödenemez.

ÜNİVERSİTELİLER STAJ MAAŞI ALIR MI?

Bu bahsedilen kişiler liselerdeki stajyer dediğimiz öğrencilerle, mesleki eğitim öğrenimi gören üniversiteli stajyer kimselerdir. Bu kapsamın dışında olan öğrenciler, örneğin; hukuk fakültesi öğrencilerine üniversiteleri staj yaptırsa bile işveren ücret ödemek zorunda değildir.

STAJYERLERİN SİGORTA PRİMLERİNİ OKUL ÖDER 

Stajyer öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır. Sigorta primleri 1475 sayılı İş Kanununun 33'üncü maddesi gereğince bunların yaşına uygun asgari ücretin % 50'si üzerinden Bakanlık ve mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekle karşılanır. Sigorta prim oranları ise bakmakla yükümlü olunan için % 1, olunmayan için % 1+5=% 6'dır. Primi % 1 olan öğrenciler sadece kısa vadeli sigorta olan iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasına tabi olur ancak prim % 6 olanlar ise hem iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasına hem de genel sağlık sigortasına tabi olur. Özetle; bunlar hiçbir ücret ödemeden yani gelir testine tabi olmadan sağlık yardımlarına hak kazanmaktadır.

ASGARİ ÜCRETTEN YÜKSEK ÜCRET ÖDENİRSE VERGİ KESİLİR 

3308 sayılı Kanunda, her ne kadar "Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır" dense de 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu madde 23 hükmü gereği 3308 sayılı Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kanununa tâbi çırakların/stajyer öğrencilerin asgari ücreti aşmayan ücretleri" vergi dışı tutulur denildiği için asgari ücreti aşan kısımdan gelir ve damga vergisi alınması gerekecektir.

HER ÜNİVERSİTE STAJYERİ ÜCRET ALAMAZ 

Mesleki ve teknik eğitim fakülteleri dışında okuyan , örnek verecek olursak , işletme fakültesi öğrencilerine üniversiteleri tarafından staj yaptırılması uygun görülse dahi bu öğrencilere staj yaptıklarından dolayı ücret ödenmesi zorunlu değildir.

Ancak bu öğrencilere ücret ödemesi söz konusu ise ödenen ücretlerin tamamı üzerinden hem gelir hem de damga vergisi kesilir. Örneğin; Marmara Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri bölümü öğrencisinin staj yapma talebini uygun bulunmuş ve bu kişi A Ltd.Şti. unvanlı işletmeye staj için gönderilmişse ve

A Ltd.Şti. unvanlı işletme bu kişiye 500 TL ücret ödemiş ise;

1-Kişinin sigorta bildirimini Marmara Üniversitesi tarafından yapılıp sigorta primi de Marmara Üniversitesi tarafından ödenecek.

2-Bu kişi iş ya da hizmet akdiyle çalışmadığından yani sigortalı niteliği olmadığından ücret ödemiş olsa dahi bu öğrenci A Ltd.Şti tarafından sigortalı bildirmeyecek.

3- A Ltd.Şti bu öğrenciye 500 TL ücret ödediğine göre 500 TL'yi brütleştirecek. Yani 500x% 115,66=592,83 TL brüt ücrete ulaşacak. Bunun 500 TL'si öğrenciye, 88,92 TL gelir vergisi 3,91 TL ise damga vergisi olarak ilgili vergi dairesine ödenecektir.

HABER YORUMLARI